Voorkom het “opeten” van de eigen woning! Overweeg schenken

Schenken om eigen bijdrage AWBZ te vermijdenHoge eigen bijdragen verzorgingstehuis

Wacht uw vader of moeder op een plaats in een verzorgingstehuis? En vraagt u zich af: hoe kan worden voorkomen dat voor uw vader of moeder straks zulke hoge eigen bijdragen gelden dat de eigen woning moet worden “opgegeten”? In dit kader vertellen wij u graag meer over schenken.

 

Afhankelijk van het inkomen en het eigen vermogen, zal voor uw vader of moeder een eigen bijdrage in de kosten voor het verzorgingstehuis gelden. Dat kan met zich meebrengen dat de eigen woning moet worden “opgegeten”. Een simpele oplossing: zorg dat er geen vermogen meer is als uw ouder in het verzorgingstehuis wordt opgenomen. Dat kan via schenkingen mits daarmee tijdig wordt begonnen.

 

Banktegoeden schenken betekent simpelweg geld geven tot er geen eigen vermogen meer is.

 

Zit het eigen vermogen vast in de eigen woning dan is het ingewikkelder. Uw ouder kan zijn vermogen dan afbouwen door te schenken en die schenkingen schuldig te blijven. Zo kan een schuld aan de kinderen worden opgebouwd die gelijk is aan de waarde van de woning. Feitelijk is er dan geen eigen vermogen meer. Aan schuldig gebleven schenkingen worden voorwaarden gesteld. Vader of moeder dient – daadwerkelijk – jaarlijks aan de kinderen 6% rente over de schuld te betalen. Bovendien moet iedere schenking onder schuldigerkenning bij notariële akte plaatsvinden.

 

Dementie of Alzheimer

Het gebeurt niet zelden dat een ouder in een verzorgingstehuis wordt opgenomen vanwege demen-tie of Alzheimer. Dan is niet meer vast te stellen wat de ouder wil (“wilsonbekwaam”). Schenkingen ten lasten van het eigen vermogen van de ouder, zijn dan niet meer mogelijk tenzij de ouder

– voordat hij wilsonbekwaam werd – heeft duidelijk gemaakt zijn vermogen aan de kinderen te willen wegschenken. Daarvan is sprake indien aan één van de kinderen een algehele volmacht wordt gegeven op basis waarvan schenkingen kunnen plaatsvinden als vader of moeder niet meer wilsbekwaam is.

 

Schenkingstraditie

Wat als uw vader of moeder inmiddels wilsonbekwaam is en een algehele volmacht ontbreekt? Dan kan een schenkingstraditie wijzen op de wil het eigen vermogen aan de kinderen weg te schenken. Daarbij is van belang dat er voor de wilsonbekwame ouder voldoende vermogen overblijft om van te leven. Een tekenend voorbeeld is een arrest van Hof Den Haag.

 

Vader was opgenomen in een verzorgingstehuis en er was een bewindvoerder benoemd. Deze vroeg de rechter toestemming om per kind € 100.000,= te schenken. De rechtbank weigerde dat. In hoger beroep gaf Hof Den Haag toestemming. Volgens het Hof was aannemelijk gemaakt dat vader – toen hij nog wilsbekwaam was – zijn kinderen had bevoordeeld. Daarbij woog mee dat vader aan zijn kinderen tegen een zeer lage rente leningen had verstrekt. Er was dus zoiets als een schenkingstraditie (bevoordeling in de vorm van een lage rente) die wees op de wil vermogen naar de kinderen over te maken.

 

Schenkingsplan

Tijdig maatregelen kan dus veel besparen. Een algehele volmacht kan in dat verband wenselijk zijn. Soms zijn andere maatregelen, zoals een goed schenkingsplan, wenselijker. Dat moet per geval worden beoordeeld. Daarbij de belangen van de ouder en de kinderen tegen elkaar afwegend.

 

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Belastingplan 2016, de bal ligt nu bij de Eerste Kamer

Problemen voor de Belastingdienst als het belastingplan 2016 niet door de Eerste Kamer komt _staatssecretaris WiebesGrote problemen dreigen voor de Belastingdienst

Er dreigt een groot probleem voor de Belastingdienst als het belastingplan 2016, met daarin 5 miljard euro aan lastenverlichting, in december niet door de Eerste Kamer komt. De reden: de computersystemen van de Belastingdienst kunnen dan niet meer op tijd worden aangepast. Dat kan later tot forse naheffingen leiden.

 

Brief van staatssecretaris Wiebes

Dit volgt uit een brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft hij aan wat de gevolgen van het sneuvelen van het belastingplan zullen zijn. Nu de Tweede Kamer het voorstel heeft aangenomen, ligt de bal bij de Eerste Kamer. Hier hebben de voorstemmers – CDA, VVD en PVDA – niet meer dan 33 zetels. Dit zijn er vijf tekort voor een meerderheid.

 

Computersystemen aanpassen Belastingdienst

De Belastingdienst is al maanden bezig de computersystemen om te zetten naar het nieuwe belastingplan. Bij het sneuvelen van dit plan is er geen tijd om de voorlopige aangiften te veranderen.

 

Voorlopige aanslagen voor 2016

De voorlopige aanslagen voor 2016 zullen gebaseerd zijn op de voorstellen zoals op Prinsjesdag gepresenteerd. Voor de beroepsbevolking is hierbij 5 miljard euro aan belastingverlaging in het vooruitzicht gesteld. Maar vanwege politieke ambities van de verschillende oppositiepartijen wil ieder wat anders bij de verdeling van deze 5 miljard en dreigt het hele pakket er niet te komen.

 

Vier miljoen foute voorlopige aanslagen 2016

Naar verwachting betekent het niet doorgaan van het belastingplan dat er vier miljoen foute voorlopige aanslagen verstuurd zullen worden. Gevolg is dat in 2017, als de aangiften inkomstenbelasting 2016 zijn ingediend, belastingplichtigen een fors bedrag moeten bijbetalen. Dit kan al snel zo’n 1400 euro bedragen.

 

Ons advies

Indien het belastingplan 2016 inderdaad niet door de Eerste Kamer komt, is ons advies: begin 2016 de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen zodat een terugbetaling in 2017 wordt voorkomen of wordt beperkt. Voor vragen of overleg kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Heb ik per se een advocaat nodig?

Advocaat nodig bedrijfJuridische vraagstukken

Als ondernemer heeft u er ongetwijfeld weleens mee te maken: het laten beoordelen van een contract, juridisch advies bij een specifiek vraagstuk of omdat u betrokken bent in een (zakelijk) conflict. Heeft u dan per se een advocaat nodig of rechtsbijstandverzekeraar? Nee, u kunt in veel gevallen ook een (bedrijfs)jurist inschakelen. Dit is vaak veel toegankelijker, voordeliger en dus aantrekkelijker.

 

Verschillen tussen een advocaat en een jurist

Elke advocaat is jurist maar niet elke jurist is ook advocaat. Beiden hebben een juridische universitaire studie voltooid en zijn daarmee ‘Meester in de rechten’. Een advocaat heeft echter een speciale advocatenopleiding gevolgd. Veel advocaten richten zich (hoofdzakelijk) op het voeren van gerechtelijke procedures (procederen), zoals bij strafzaken en schadeclaims. Een (bedrijfs)jurist adviseert voornamelijk en stelt juridische documenten op, denk aan arbeidscontracten, koopovereenkomsten en algemene voorwaarden.

 

Gaat het om juridisch advies, dan bent u helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In de praktijk zal een jurist eerder geneigd zijn om problemen te voorkomen en voor een praktische oplossing te kiezen. Het feit dat een jurist geen advocaat is, betekent niet dat een jurist niet even deskundig is als een advocaat. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn waarbij er verder wordt gekeken dan alleen naar het juridische vraagstuk. Wat betekent het bijvoorbeeld op financieel of fiscaal gebied voor u?

 

Tariefstelling

In het algemeen zijn de tarieven van advocaten hoger dan die van juristen. En voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u maandelijks een vast bedrag, terwijl u maar misschien een enkele keer behoefte heeft aan juridisch advies. Een uurtarief tussen de 200 á 350 Euro is heel gangbaar binnen de advocatuur. Daar komt dan nog de omzetbelasting bij en vaak ook 6% aan kantoorkosten.

 

Op het moment dat u een juridisch vraagstuk of probleem heeft, wilt u een snelle, goede en voordelige oplossing. Een (bedrijfs)jurist kan u daar prima bij helpen en is een uitstekend alternatief voor het inschakelen van een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Bedrijfsjuristen van DK

De bedrijfsjuristen van DK Accountants en Adviseurs verstrekken ondernemers en particulieren op een laagdrempelige wijze juridisch advies en rechtsbijstand. Wij richten ons op het voorkomen van juridische conflicten. Dit realiseren we door u proactief van advies te voorzien en juridische documenten voor u op te stellen.

 

Mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, ook dan staan wij u bij. Wij werken nauw samen met belastingadviseurs, accountants en notarissen. Op deze wijze kunnen wij snel schakelen en heeft u een vast aanspreekpunt voor uw (juridische) vragen.

 

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Of wenst u eens vrijblijvend van gedachten te wisselen? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Let op! KvK waarschuwt voor phishingmail!

KvK waarschuwt voor phishingmailKvK Phishingmail wees alert

Van de Kamer van Koophandel vernemen wij dat er een phishingmail in omloop is. Deze mail lijkt sterk op mails van de Kamer van Koophandel. In deze mail wordt u gevraagd om uw toegangscode en wachtwoord in te vullen. Doe dit niet! Daarmee kunnen uw toegangscode en wachtwoord gebruikt worden om op uw kosten producten bij de Kamer van Koophandel te bestellen.

Zo herkent u de mail:

Afzender: Kamer van Koophandel norply@kvk.nl Onderwerp: Activeer nu uw account Tekst bij foto: Maak kennis met de Kamer van Koophandel Tekst in mail:

Geachte mijnkvk gebruiker,

Voor uw bescherming, moet u deze activiteit controleren. Voordat u kunt doorgaan met uw account.

Wij zullen de activiteit op uw account samen met u controleren en na verificatie zullen wij alle beperkingen op uw account verwijderen. Klik hieronder om uw account te activeren.

Activeer nu uw account

Wanneer WBSO 2016 aanvragen? Nu!

WBSO 2016 aanvragenWBSO 2016 interessant

Binnen uw onderneming houdt u zich bezig met de ontwikkeling en het onderzoek naar nieuwe producten, processen of programmatuur? Dan biedt de “Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk” (WBSO) u wellicht de mogelijkheid uw maandelijkse loonkosten te verlagen.

 

Vooraf WBSO 2016 aanvragen

De WBSO-subsidie dient vooraf te worden aangevraagd. Tussen de aanvraag en het begin van de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd, dient minimaal één (volle) kalendermaand te zitten. Stel de WBSO aanvraag is op 24 oktober 2015 ingediend dan kan de subsidiabele periode niet eerder dan op 1 december 2015 beginnen. De maand november 2015 is in dat geval de tussenliggende kalendermaand.

 

Wie vanaf januari 2016 voor de WBSO-subsidie in aanmerking wil komen, dient dus uiterlijk 30 november 2015 zijn aanvraag te hebben ingediend!

 

Periode bepalingen

De periode waarover de WBSO-subsidie wordt aangevraagd dient minimaal drie en maximaal twaalf maanden te omvatten. Zo’n subsidiabele periode dient binnen één kalenderjaar te vallen. Het is dus niet mogelijk een WBSO-subsidie aan te vragen voor een periode die loopt van oktober tot en met februari van het volgende jaar. Voor het nieuwe kalenderjaar dient u dan een nieuwe WBSO-aanvraag in te dienen. Zoals hiervoor is opgemerkt kan dat tot uiterlijk 30 november.

 

Een WBSO-aanvraag kan ook worden ingediend voor een project dat al gestart is. Voor eenzelfde periode kunnen niet meerdere WBSO-aanvragen worden ingediend.

 

Vragen?

Wilt u meer weten over de WBSO-subsidie en de aanvraag daarvan? Neem dan direct contact met ons op.

Een betalingsherinnering inkomstenbelasting 2014?

Onterecht betalingsherinneringen verstuurd

betalingsherinnering inkomstenbelasting 2014De Belastingdienst heeft mogelijk onterecht betalingsherinneringen inkomstenbelasting/zorgverzekeringswet voor het jaar 2014 verstuurd.

 

Onjuiste invorderingsrente

In de betalingsherinnering inkomstenbelasting 2014 (of zorgverzekeringswet 2014) staat een bedrag aan invorderingsrente genoemd omdat de betreffende belastingplichtige te laat zou zijn met het betalen van de aanslag 2014. Dit zal niet in alle gevallen juist zijn. Wie een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2014 ontving, gedateerd na 30 april, kreeg van de fiscus vier maanden extra tijd om deze te betalen. Dit bovenop de standaard termijn van zes weken. Hierover werden belastingplichtigen geïnformeerd in een brief die bij de aanslag zat. Betaling binnen deze uitstel periode is niet te laat.

Inmiddels is de Belastingdienst bekend met deze onjuistheid. Een woordvoerder van de Belastingdienst zei hierover: “We weten dat het is gebeurd, maar weten niet hoe. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. We weten ook nog niet hoe groot de groep is die de rekening heeft gekregen”.

 

Onderzoek

De Belastingdienst onderzoekt momenteel wat de oorzaak van deze fout is en zal de betreffende belastingplichtigen schriftelijk hierover informeren. Men hoeft geen actie naar de Belastingdienst te ondernemen. Indien de betalingsherinnering al is betaald, terwijl dat niet juist was, dan hoeft men geen verdere actie te ondernemen. Na onderzoek zal ook hier een schriftelijke reactie volgen en naar verwachting een terugbetaling plaatsvinden.