De VAR maakt plaats voor de overeenkomst van opdracht (vervolg artikel)

Overeenkomst van opdrachtVAR plaats moet maken voor de overeenkomst van opdracht

Wij informeerden u al diverse keren over het wetsvoorstel betreffende zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) waarmee de VAR plaats moet maken voor de overeenkomst van opdracht. Gisteren (26 januari 2016) heeft de Eerste Kamer zich gebogen over het wetsvoorstel.

 

Vermoedelijke wijziging van de ingangsdatum

In de Eerste Kamer tekende zich gisterenavond een meerderheid af voor het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes waarmee de VAR wordt afgeschaft. De beoogde ingangsdatum was 1 april 2016 maar dat lijkt na gisterenavond 1 mei a.s. te worden.

 

De staatssecretaris wilde al langere tijd af van de VAR maar hij stuitte op verzet in de Eerste Kamer. Daarmee reageerden de senatoren op de vele reacties op het wetsvoorstel die zij ontvingen. Bijvoorbeeld van zzp-ers die bang zijn door de nieuwe, strengere regels opdrachtgevers kwijt te raken omdat die niet het risico willen lopen loonheffing te moeten betalen. Zo staat in de overeenkomst voor zelfstandigen in de bouw dat de zzp-er altijd met zijn eigen materiaal moet werken. Volgt daaruit dat de overeenkomst ongeldig is (en sprake is van een dienstbetrekking) zodra de zzp-er een hamer van zijn opdrachtgever gebruikt? Dit soort onzekerheden zou voor opdrachtgevers een reden kunnen zijn niet meer met zzp-ers te werken.

 

Langere overgangsfase en een externe commissie

Staatssecretaris Wiebes deed een reeks toezeggingen aan de Eerste Kamer. Zo komt er een langere overgangsfase van een jaar en zal een externe commissie de nieuwe contracten beoordelen. Een meerderheid van de senatoren vond de toezeggingen van staatssecretaris Wiebes voldoende om met zijn plannen in te stemmen.

 

Volgende week dinsdag (2 februari) stemt de Eerste kamer over het wetsvoorstel.

De VAR maakt plaats voor de overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdrachtDe laatste stand van zaken inzake de overeenkomsten van opdracht

Recent informeerden wij u over de laatste stand van zaken betreffende het wetsvoorstel inzake zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Daarmee moet de VAR plaats maken voor de overeenkomst van opdracht. Er zijn geluiden hoorbaar dat er nog zoveel kritische vragen leven dat invoering van het nieuwe stelsel per 1 april a.s. twijfelachtig is. Staatssecretaris Wiebes beantwoordt in een brief aan de Eerste Kamer vragen over het wetsvoorstel (Wet Deregulering Arbeidsrelaties). Hij houdt vast aan zijn visie dat het systeem van (model)overeenkomsten een gewenst en noodzakelijk alternatief vormt voor de VAR-systematiek.

 

Ingangsdatum

De beoogde datum waarop de VAR plaatsmaakt voor de overeenkomst van opdracht is nog steeds 1 april a.s. De Eerste Kamer dient daarvoor nog wel het wetsvoorstel Deregulering Arbeidsrelaties aan te nemen. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel 26 januari a.s. in behandeling nemen en op 2 februari a.s. daarover stemmen. We zullen moeten afwachten hoe dat gaat verlopen. Alleen al omdat de kritische vragen van de Eerste Kamer de staatssecretaris niet hebben aangezet tot aanpassingen.

 

Overeenkomsten van opdracht

In de vorige nieuwsberichten is al het nodige gezegd over de (model)overeenkomsten van opdracht. Nog enkele opmerkingen daarover. De Belastingdienst zal in totaal zes modelovereenkomsten beschikbaar stellen. Daarvan zijn er inmiddels vijf gepubliceerd. De zesde – de algemene modelovereenkomst voor bemiddeling – wordt voor 1 april a.s. verwacht. Daarnaast heeft de Belastingdienst een twintigtal meer specifieke voorbeeldovereenkomsten van opdracht op haar website geplaatst. Verder heeft de belastingdienst circa 400 voorgelegde voorbeeldovereenkomsten beoordeeld en zijn er nog 350 in behandeling

 

Wordt gewerkt volgens een modelovereenkomst van de Belastingdienst dan wel volgens een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst dan is men gevrijwaard van de inhouding en afdracht van loonheffingen.

 

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst zijn algemeen geformuleerd en daardoor breed toepasbaar. Die algemeenheid betekent ook dat andere dan fiscale zaken hierin niet zijn verwerkt. Dat dienen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zelf te doen. Dat kan een nadere goedkeuring van de Belastingdienst verlangen. Met een (goedgekeurde) modelovereenkomst zal men er dus niet altijd zijn. Nadere afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen leiden tot een dienstbetrekking indien niet wordt opgepast.

 

Implementatiefase

Wij berichtten reeds dat er een implementatieperiode is voorzien. De staatssecretaris wil van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd geven om het nieuwe stelsel op een correcte wijze toe te passen. In die periode zal de Belastingdienst toezicht houden maar in principe geen handhavingsmaatregelen nemen. De staatssecretaris heeft er bij gezegd dat opdrachtgevers en opdrachtnemers wel een inspanningsverplichting hebben. Wie niet tijdig begint met de correcte invoering van het nieuwe stelsel (of de overgang naar dienstbetrekkingen). Met andere woorden, de Belastingdienst kan naheffingsaanslagen opleggen. Een tijdige en correcte toepassing van het nieuwe stelsel is ook daarom van belang.

Aan de slag met uw berichtenbox!

Wiebes neemt afscheid van de blauwe envelop. Activeer uw BerichtenboxActiveer uw digitale berichtenbox

Vanaf dit jaar stuurt de Belastingdienst berichten over uw toeslagen niet meer per post. Die berichten kunt u voortaan vinden in uw berichtenbox op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer uw digitale postbus dan zo snel mogelijk.

 

 

De blauwe envelop maakt plaats voor de digitale berichtenbox

De blauwe envelop van de Belastingdienst verdwijnt op termijn. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de campagne “Vaarwel blauwe envelop” om mensen op die verandering te attenderen. De overgang naar digitaal verloopt stapsgewijs. Uiteindelijk zal alle correspondentie met de Belastingdienst (toeslagen, aangiften, aanslagen, bezwaren, boetes etc.) plaatsvinden via uw persoonlijke berichtenbox op MijnOverheid. De berichtenbox op MijnOverheid is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid.

 

U kunt uw digitale postbus activeren op: https://mijn.overheid.nl

 

Hoe weet u of er post voor u is?

Zodra er in uw berichtenbox nieuwe post is, ontvangt u een e-mailbericht. Daarvoor dient u wel bij het activeren van uw digitale postbus (c.q. uw account) een e-mailadres op te geven. Wie dat vergeet kan dat later alsnog doen. Ga dan naar https://mijn.overheid.nl en log in met uw DigiD. U kunt uw e-mailadres alsnog opgeven bij “Instellingen”.

De VAR maakt plaats voor de overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdrachtDe VAR verdwijnt ingang van 1 april 2016, De overeenkomst van opdracht komt

Wie zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) inhuurt zal willen weten of hij van doen heeft met een zelfstandige of met een werknemer. In het laatste geval zal de opdrachtgever o.m. loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) biedt de opdrachtgever daarover duidelijkheid. Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd dat de VAR met ingang van 1 april 2016 verdwijnt. Overeenkomsten van opdracht komen daarvoor in de plaats. Hierna een korte schets van de laatste stand van zaken.

 

 

Het huidige stelsel

Een opdrachtgever kan in het huidige stelsel vooraf zekerheid krijgen over de vraag of hij met zelfstandigen werkt dus gevrijwaard is van loonheffingen. Die zekerheid wordt geboden door de juiste VAR: een “VAR winst uit onderneming”  óf een “VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap”. In alle andere gevallen bestaat die zekerheid niet vooraf.

 

Het nieuwe stelsel

Het is de bedoeling dat met ingang van 1 april a.s. de VAR plaatsmaakt voor een stelsel van overeenkomsten van opdracht.

 

Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen voortaan met elkaar een overeenkomst van opdracht te sluiten waarin de opdracht en de voorwaarden waaronder die wordt uitgevoerd, zijn omschreven. Aan de hand daarvan bepaalt de Belastingdienst of de opdrachtnemer een zelfstandige of een werknemer is. Alleen in het geval van een werknemer dient de opdrachtgever loonheffingen in te houden en af te dragen.

 

De Belastingdienst heeft aan haar voorgelegde en goedgekeurde modelovereenkomsten op haar website geplaatst. Daarvan kan gebruik worden gemaakt. Dan is vooraf duidelijk dat werkzaamheden op basis van de modelovereenkomst niet leiden tot de inhouding van loonheffingen. Uiteraard alleen indien conform de (model)overeenkomst wordt gewerkt.

 

De modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst zullen niet in alle gevallen bruikbaar zijn. In dat geval zal de opdrachtgever of de opdrachtnemer zelf een (model)overeenkomst dienen op te stellen. Het is wenselijk die vervolgens voor te leggen aan de Belastingdienst.

 

In het nieuwe stelsel kan de opdrachtgever dus wel enige zekerheid vooraf krijgen maar achteraf kan de Belastingdienst concluderen dat niet volgens de (model)overeenkomst  is gehandeld derhalve loonheffingen zijn verschuldigd. In het nieuwe stelsel kan worden nageheven bij zowel de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer. Meestal zal het voor de Belastingdienst eenvoudiger zijn bij de opdrachtgever na te heffen.  Op deze manier komt er weer meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever te liggen.

 

In de periode 1 april 2016 – 1 januari 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd te wennen aan het nieuwe stelsel. In die periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijzen aanpassen. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden maar niet handhaven. De Belastingdienst zal, als dat nodig is, waarschuwen dat een aanpassing van de werkwijze nodige is om “buiten dienstbetrekking” te werken. Totdat er met een goedgekeurde overeenkomst van opdracht wordt gewerkt, blijft de bestaande VAR-verklaring geldig.

 

Actie

Zzp-ers en opdrachtgevers doen er goed aan zich voor te bereiden op de aangekondigde verandering. Het wordt langzamerhand tijd te zorgen voor een – door de Belastingdienst goedgekeurde – modelovereenkomst zodat duidelijk is of de heffing van loonheffingen wel of niet achterwege kan blijven indien op basis van die overeenkomst een opdracht wordt uitgevoerd.

Voor vragen of overleg kunt u altijd contact met ons opnemen.