Wet uitfasering Pensioen in eigen Beheer is uitgesteld

Stemming wetsvoorstel Eerste Kamer uitgesteld

Een aantal maanden geleden hebben wij u geïnformeerd (klik hier voor de brief) over de voorgestelde wetswijziging ten aanzien van  uw pensioen in eigen beheer (PEB) opgebouwd bij uw eigen vennootschap. In de voorgestelde wetswijziging is met ingang van 1 januari 2017 geen  pensioenopbouw meer mogelijk in eigen beheer.

 

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel reeds goedgekeurd. Voor de uitvoering/formalisering was reeds uitstel verleend tot 1 april 2017.  Op 20 december zou de Eerste Kamer stemmen over dit wetsvoorstel. Staatsecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer op 20 december echter laten weten de stemming over de Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer uit te willen stellen. De Eerste Kamer heeft daar gehoor aan gegeven.  De ingangsdatum van de wet wordt tot nader orde uitgesteld.

 

De reden voor het verzoek van de Staatsecretaris is dat bij een eventuele omzetting of afkoop van uw pensioen in eigen beheer  de (toekomstige) indexatielasten van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop/omzetting in een keer ten laste van de fiscale winst zouden kunnen worden gebracht van de vennootschap. Dit  zou voor de Nederlandse overheid een enorme belastingderving (minder vennootschapsbelasting) opleveren.

 

De Staatsecretaris wil nu eerst nader onderzoek hierover. Dit leidt mogelijk tot aanvullende maatregelen. Nog onduidelijk is wanneer het wetsvoorstel nu in zal gaan. Wij zullen u uiteraard hierover nader informeren.

 

Weg met die oude administratie

Bewaarplicht

De wettelijke bewaartermijn van boeken en bescheiden is zeven jaar. Dat betekent dat u in januari 2017 uw administratie over 2009 en eerdere jaren mag vernietigen. Echter let op dat voor bijvoorbeeld de BTW op onroerend goed een herzieningstermijn van tien jaar geldt en internationale aangelegenheden tot twaalf jaar terug kunnen. Dus wees alert bij hetgeen u moet bewaren.

 

Belastingkorting op aandelenopties voor innovatieve startups

Aandelenoptie

Startups hebben vaak onvoldoende liquiditeiten om hun werknemers een passend salaris te betalen. Door het toekennen van aandelenoptierechten kunnen zij hun werknemers hiervoor compenseren. Vanaf 2018 wordt dit voor innovatieve startups aantrekkelijker omdat onder bepaalde voorwaarden dan nog maar 75% van hetgeen genoten wordt bij de uitoefening of vervreemding van het aandelenoptierecht wordt belast. De genoten vrijstelling bedraagt maximaal 25% van € 50.000.

Is de BV iets voor u?

Rechtsvorm keuze

De ondernemingswinst is in de inkomstenbelasting vriendelijker belast dan loon uit dienstbetrekking. Door de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en eventuele toepassing van de fiscale oudedagsreserve is het mogelijk de effectieve inkomstenbelastingdruk flink te verlagen.

 

Toch kan het drijven van een onderneming in de inkomstenbelasting minder gunstig zijn. Zo kan de BV uw onderneming commercieel aantrekkelijker maken. Ook de beperktere aansprakelijkheidsrisico’s en het uitstellen van belastingheffing over inkomsten kunnen de BV de voorkeur geven.

 

Daarbij is de oprichting van een BV sinds de invoering van de flex-BV een stuk laagdrempeliger. Zo is de storting van een startkapitaal van € 18.000 niet meer vereist en kan beter maatwerk worden gegeven.

 

Wel brengt de BV naast oprichtingskosten, hogere jaarlijkse kosten met zich mee. Tevens zal de aandeelhouder in beginsel een loon moeten genieten welke recht doet aan zijn arbeid en functie.

 

Overleg met uw adviseur of de BV iets voor u is.

 

Maakt u gebruik van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting?

Ondernemersaftrek & urencriterium

Als ondernemer in de inkomstenbelasting is het mogelijk om gebruik te maken van enkele korting op uw belastbare winst. Het meest bekend is de zelfstandigenaftrek van, in 2016, € 7.280.

Voorwaarde is wel dat u voldoet aan het urencriterium. U moet minimaal 1.225 ondernemersuren gewerkt hebben voor uw onderneming. Dit betreffen ook indirecte uren zoals reisuren, voeren van administratie, gesprekken met potentiele klanten. Heeft u naast uw onderneming een dienstbetrekking en ontvangt u hier loon uit, dan is er een aanvullende eis dat u meer dan 50% van de gewerkte uren heeft besteedt aan uw onderneming.

De Belastingdienst controleert dit! Zorg er daarom voor dat u een volledige en juiste vastlegging heeft van de voor uw onderneming gewerkte uren.

Voor de volledigheid merken wij op dat het urencriterium niet van toepassing is op de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst na de ondernemersaftrekken, met 14%.

Zijn de activiteiten van uw huurder nog wel met BTW belast?

Huur met BTW belasten

Indien u onroerend goed verhuurt dan kunt u er onder voorwaarden voor kiezen de huursom met BTW belasten. Voorwaarde hierbij is dat de huurder het pand voor ten minste 90% (soms 70%) BTW belaste prestaties wordt gebruikt. Doet de huurder dit niet dan is de huur BTW vrij.

 

Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw BTW aftrek op bijvoorbeeld onderhoudskosten  van het betreffende pand. Bovendien loopt u binnen de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening van de BTW welke u bij aanschaf van het pand in aftrek heeft gebracht.

 

Uw huurder is verplicht om binnen vier weken na afloop van het boekjaar u te informeren als hij het pand niet meer voor ten minste 90% voor BTW belaste prestaties gebruikt. De praktijk leert dat dit vaak wordt vergeten. Vraag daarom uw huurder binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij het pand nog voor ten minste 90% voor BTW belaste prestaties gebruikt.

 

Maak dit jaar nog gebruik van de KOR

Kleineondernemersregeling (KOR)

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, dan komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u de verschuldigde BTW geheel dan wel deels niet af te dragen.

 

Indien de verschuldigde BTW over 2016 iets boven de € 1.883 grens is, dan kan het lonen om bepaalde kosten en/of investeringen voor 1 januari 2017 te doen. Mogelijk komt u dan onder de grens.

 

Wij wijzen er wel op dat de KOR alleen door natuurlijke personen kan worden toegepast. Hiertoe behoren ook samenwerkingen als de vof en maatschap.

Levering bouwterrein in 2017 eerder met BTW

Naar de hoofdregel is de levering van onroerend goed vrijgesteld van BTW. Echter onder voorwaarden kan de levering van onbebouwde grond worden aangemerkt als de levering van een bouwterrein hetgeen belast is met BTW. Gevolg hiervan is dat er op grond van de samenloopregeling geen heffing van overdrachtsbelasting zal plaatsvinden.

 

Als gevolg van Europese jurisprudentie zal sneller sprake zijn van een bouwterrein. Deze jurisprudentie zal vanaf 1 januari 2017 zijn opgenomen in nieuwe wetgeving.

Teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen wordt in 2017 eenvoudiger

BTW terugvragen

Indien u een factuur verstuurt moet u de op deze factuur in rekening gebrachte BTW afdragen. Als de debiteur de factuur niet zal betalen dan is het mogelijk de afgedragen BTW bij de Belastingdienst terug te vragen. In 2017 zal dit terugvragen eenvoudiger worden.

 

Zo kunt u de BTW terugvragen één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op dat moment nog niet is betaald. Een apart schriftelijk verzoek zal niet meer nodig zijn. U kunt het terug te vorderen BTW bedrag eenvoudig opnemen in uw reguliere BTW aangifte.

 

Let er op dat bij een latere betaling van de factuur, u de teruggevraagde BTW weer moet betalen aan de Belastingdienst.

Wijziging vennootschapsbelasting 2018

Lagere vennootschapsbelasting in 2018

Het 20% belastingtarief in de vennootschapsbelasting zal in 2018 worden verlengd van

€ 200.000 naar € 250.000. Vervolgens zal de heffing stapsgewijs er toe leiden dat in 2021 het 20% tarief van toepassing is op belastbare vennootschapswinsten tot

€ 350.000.