Het regeerakkoord is er!

Update regeerakkoord 

Menig politieke partij en belangengroepering reageert nog op de fiscale keuzes in het regeerakkoord. Toch zullen ook zij snel moeten overgaan tot het accepteren daarvan. Inmiddels is bekend dat werken meer zal worden beloond. Voor buitenlandse bedrijven moet het aantrekkelijker worden zich in Nederland te vestigen maar internationale belastingontwijking wordt verder bemoeilijkt. Met dit in gedachte, volgt hierna een samenvatting van de verschillende fiscale voornemens.

 

Inkomstenbelasting

 • In de inkomstenbelasting wordt een 2-schijvenstelsel ingevoerd. Het lage tarief wordt 36,93% (nu 36,55%). Vanaf een inkomen van € 68.000 wordt het tarief 49,5% (nu 52%).
 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met ongeveer € 350 en de arbeidskorting met ongeveer € 365.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd. Dit gebeurt vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3% . Daarna is de hypotheekrente nog slechts aftrekbaar tegen het nieuwe lage inkomstenbelastingtarief van 36,93%.
 • Huiseigenaren krijgen ook een tegemoetkoming. Het eigenwoningforfait wordt in 2020 met 0,15% verlaagd. Uit de vele discussies die na de presentatie van het regeerakkoord zijn gevoerd bleek dit eigenwoningforfait, doorgaans toch een vrij stil onderdeel van de inkomstenbelasting, een vaak genoemd thema. De reden is de belastbaarheid van het eigenwoningforfait als de schuld op de woning is afgelost. Dit maakt volledig aflossen van de schuld minder aantrekkelijk maar vooral iets om verder in het oog te houden.
 • Voor ondernemers, inclusief de vele ZZP-ers, is de zelfstandigenaftrek een reden om de onderneming in stand te houden. Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek in 4 jaarlijkse stappen afgebouwd om uiteindelijk nog slechts tegen het lage inkomstenbelastingtarief aftrekbaar te zijn. Dit zal voor velen een aanzienlijke impact hebben.
 • De Box 3-heffing wordt sneller aangesloten op het werkelijke rendement op spaartegoeden. Hoe dat er uit gaat zien wordt in deze kabinetsperiode uitgewerkt. Het heffingsvrije vermogen in Box 3 wordt verhoogd naar € 30.000. Voor fiscaalpartners in totaal tot € 60.000.
 • Om Nederland internationaal aantrekkelijker te maken als vestigingsland wordt – naast de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven – de dividendbelasting als voorheffing afgeschaft. Deze cadeautjes worden deels gefinancierd uit de verhoging van de tarieven in Box 2, de Box waar de aandeelhouder de inkomsten uit de BV fiscaal verantwoordt. Het huidige tarief van 25% zal in 2020 stijgen naar 27,3%. In 2021 wordt het Box 2-tarief zelfs 28,5%.

 

Vennootschapsbelasting

 • Voor winsten tot en met € 200.000 bedraagt het huidige vennootschapsbelastingtarief 20%. Alles daarboven is belast tegen 25%. Beide tarieven worden vanaf 2019 in stappen verlaagd tot ze in 2021 bedragen: 16% en 21%.
 • Om internationale belastingontwijking via Nederland minder aantrekkelijk te maken komt er een bronbelasting op rente- en royaltystromen naar laag belaste landen.
 • Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 5% naar 7%.
 • De afschrijving op bedrijfsgebouwen in eigen gebruik wordt verder beperkt. Nu kan nog worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Dat wordt 100% van de WOZ waarde, zodat het moment waarop niet meer kan worden afgeschreven, eerder wordt bereikt.
 • Verliezen kunnen met toekomstige winsten in de komende 9 jaar worden verrekend (carry-forward). Die termijn wordt verkort tot 6 jaar.

 

Omzetbelasting
 • Het lage BTW tarief van 6% zal worden verhoogd naar 9%. Dit raakt de kapper, de fietsenmaker, de boodschappen; kortom consumeren wordt duurder.

 

Loonbelasting
 • De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort tot 5 jaar.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verruimd naar € 1.700 per jaar.
 • De vervanging van de VAR-verklaring door het systeem van (model)overeenkomsten van opdracht werkt niet. Het nieuwe kabinet is daarom voornemens een nieuwe wet in te voeren die (meer) zekerheid biedt over de vraag of sprake is van een zelfstandige of van een werknemer.

Lage BTW tarief van 6% naar 9%

Aanpassing lage BTW tarief

Het aankomende nieuwe kabinet gaat het lage BTW tarief van 6% verhogen naar 9%. Deze maatregel wordt genomen in combinatie met het verlagen van belasting op arbeid. Doel hiervan is dat werk meer moet gaan lonen.

 

Op dit moment vallen onder het verlaagde 6% tarief de diensten van bijvoorbeeld kappers, fietsenmakers, op gebied van sport en bepaalde werkzaamheden in de bouw. Maar ook als u een boek koopt of een avondje gaat uiteten heeft u te maken met het verlaagde 6% tarief. Als het aan het nieuwe kabinet ligt worden al deze zaken duurder.

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Maximale hypotheekrenteaftrek 37%

Hypotheekrenteaftrek

Het hangt al enkele jaren in de lucht, het einde van de hypotheekrenteaftrek. Tot nu toe bleef het bij relatief vriendelijke maatregelen die deze aftrek verder beperkte. Het ziet er echter naar uit dat ons nieuwe kabinet er serieus werk van gaat maken.

 

Het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek gaat nog te ver, maar vanaf 2020 komt er naar verwachting een versnelde afbouw. De aftrek wordt in vier stappen van 3 procent beperkt tot het laagste inkomstenbelastingtarief van 37%. Om deze lastenverzwaring voor met name de hogere inkomens enigszins te compenseren wordt het eigenwoningforfait lager evenals de inkomstenbelastingtarieven.

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Grootste hervorming van de Europese BTW-regels in 25 jaar

Hervorming BTW-regels

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor de grootste hervorming van de Europese BTW-regels in 25 jaar.  Met deze hervorming tracht de Commissie BTW fraude te bestrijden en het BTW-systeem eenvoudiger te maken voor het bedrijfsleven.

 

De Commissie wil het huidige BTW-systeem veranderen door de verkoop van goederen van het ene EU-land naar het andere op dezelfde wijze te belasten als goederen die binnen een lidstaat worden verkocht. Het voorstel houdt in dat leveranciers van goederen en diensten bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU niet meer het 0%-tarief hanteren maar het tarief van het bestemmingsland. Deze BTW wordt afgedragen in het eigen land van de leverancier, waarna het wordt overgemaakt naar het bestemmingsland.

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.