E-mail disclaimer DK Accountants & Adviseurs

De informatie uit ons e-mailverkeer (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder de geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. DK Accountants & Adviseurs kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. Onze diensten worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop onze algemene voorwaarden van toepassing zijn:

The information in our e-mails (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). Any use by a part other than the addressee(s) is prohibited. The information may be confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this e-mail. DK Accountants & Adviseurs cannot guarantee that e-mail communications are secure and error-free and does not accept any liabil-ity for damages resulting from the use of e-mail. Our services are carried out under an agreement of instruction that is subject to our general terms and conditions:

Ondersteuning nodig?

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van uw doelen?

Neem contact opMaak een afspraak