Aanzegplicht: kunt u via Whats-App aanzeggen?

Aanzegplicht: kunt u via Whats-App aanzeggen?Aanzegplicht: kunt u via Whats-App aanzeggen?

 

Communicatie

Tegenwoordig is WhatsApp een veelgebruikt communicatiemiddel. Ook tussen werkgever en werknemer en tussen werknemers onderling vindt communicatie middels WhatsApp steeds vaker plaats. In het algemeen levert deze manier van communiceren geen problemen op. In dit artikel gaan wij in op de aanzegplicht van een werkgever.

 

Aanzegplicht  

Sinds 1 januari 2015 rust op de werkgever een aanzegplicht. Deze verplichting houdt in dat een werkgever bij arbeidsovereenkomsten met een duur van zes maanden of langer, de werknemer minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk dient te infomeren over het feit of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet.

 

Uit het vorenstaande blijkt dat een werkgever enkel aan zijn wettelijke aanzegplicht voldoet indien dit schriftelijk geschied. De vraag is echter of een WhatsApp-bericht als voldoende wordt aangemerkt.

 

Uitspraak

Volgens een uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 10 juni 2015 kan een uitlating via een WhatsApp-bericht inhoudende dat een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet als een schriftelijke aanzegging worden gekwalificeerd.

 

In deze zaak werd de ziekmelding van een werknemer niet door de werkgever geaccepteerd aangezien de werknemer – volgens de werkgever – in meerdere uitgaansgelegenheden was gesignaleerd in de periode dat zij zich ziek had gemeld. Aangezien de werkgever de ziekmelding van werknemer niet accepteerde, ontstond tussen werkgever en werknemer een WhatsApp-conversatie. Op enig moment stuurde de werkgever naar de werknemer het volgende bericht:

 

“Ik ga je nu 2 keuzes geven. 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die… 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari.”

 

De werknemer was van menig dat de werkgever met voornoemde bericht niet aan zijn aanzegplicht voldeed. De rechter oordeelde echter dat uit het bericht valt af te leiden dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wenste voort te zetten. Aangezien de werknemer uit het bericht had kunnen afleiden dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet, voldeed de werkgever met dit bericht aan zijn wettelijke aanzegplicht.

 

Advies

Om te voorkomen dat u – als werkgever – niet aan uw wettelijke aanzegplicht voldoet, kunt u het beste middels een aangetekende brief aan uw werknemer laten weten of u de arbeidsovereenkomst wel of niet wenst voort te zetten.

 

Heeft u behoefte aan advies omtrent het ontslaan van een werknemer? Neem vrijblijvend contact met ons op via email: info@dkaccountants.nl of telefoon: 0318 – 50 00 05. Onze juristen staan u graag bij.

 

De VAR maakt (definitief) plaats voor de overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdrachtDe overeenkomst van opdracht vervangt de VAR

Zoals verwacht, de Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel betreffende zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) waarmee de VAR plaats moet maken voor de overeenkomst van opdracht.

 

Overgangsperiode

Het nieuwe stelsel wordt op 1 mei a.s. ingevoerd. Het eerste jaar (1 mei 2016 – 1 mei 2017) zal een overgangsperiode zijn waarin de Belastingdienst vooral aan voorlichting zal doen en de handhaving op een laag pitje zet.

 

Modelovereenkomsten

In de overeenkomsten van opdracht leggen de zzp-ers en hun opdrachtgevers samen vast dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband maar dat de zzp-ers echte zelfstandigen zijn. Zij kunnen daarbij gebruik maken van modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst zijn inmiddels diverse modelovereenkomsten geplaatst. Wie gebruik wenst te maken van een eigen overeenkomst, kan die ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

 

Medeaansprakelijkheid opdrachtgevers

In het nieuwe stelsel worden de opdrachtgevers medeaansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies indien zij zzp-ers in een verkapt dienstverband nemen.

 

Kritiek vanuit het land

Het akkoord van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel  (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) betekent niet dat alle kritiek is verstomd. Bijvoorbeeld de stichting  ZZP Nederland vindt dat veel zzp-ers in onzekerheid verkeren nu de VAR wordt afgeschaft. Volgens de stichting is er sprake van een gebrek aan informatie over de werkwijze. De stichting wijst er ook op dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet van toepassing is op zzp-ers die voor particulieren werken. Anderen vragen zich af wat de nieuwe wet precies oplost, behalve dat het voor de Belastingdienst makkelijker wordt na te heffen omdat voortaan ook de opdrachtgevers kunnen worden aangesproken voor de af te dragen loonheffingen.

Zzp-ers kunnen nu één VAR-verklaring voor al hun opdrachtgevers gebruiken. In het nieuwe stelsel zullen zij met iedere opdrachtgever een overeenkomst van opdracht moeten sluiten. Van een lastenverlichting zal voor de zzp-ers en hun opdrachtgevers dus wel geen sprake zijn.

Wanneer WBSO 2016 aanvragen? Nu!

WBSO 2016 aanvragenWBSO 2016 interessant

Binnen uw onderneming houdt u zich bezig met de ontwikkeling en het onderzoek naar nieuwe producten, processen of programmatuur? Dan biedt de “Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk” (WBSO) u wellicht de mogelijkheid uw maandelijkse loonkosten te verlagen.

 

Vooraf WBSO 2016 aanvragen

De WBSO-subsidie dient vooraf te worden aangevraagd. Tussen de aanvraag en het begin van de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd, dient minimaal één (volle) kalendermaand te zitten. Stel de WBSO aanvraag is op 24 oktober 2015 ingediend dan kan de subsidiabele periode niet eerder dan op 1 december 2015 beginnen. De maand november 2015 is in dat geval de tussenliggende kalendermaand.

 

Wie vanaf januari 2016 voor de WBSO-subsidie in aanmerking wil komen, dient dus uiterlijk 30 november 2015 zijn aanvraag te hebben ingediend!

 

Periode bepalingen

De periode waarover de WBSO-subsidie wordt aangevraagd dient minimaal drie en maximaal twaalf maanden te omvatten. Zo’n subsidiabele periode dient binnen één kalenderjaar te vallen. Het is dus niet mogelijk een WBSO-subsidie aan te vragen voor een periode die loopt van oktober tot en met februari van het volgende jaar. Voor het nieuwe kalenderjaar dient u dan een nieuwe WBSO-aanvraag in te dienen. Zoals hiervoor is opgemerkt kan dat tot uiterlijk 30 november.

 

Een WBSO-aanvraag kan ook worden ingediend voor een project dat al gestart is. Voor eenzelfde periode kunnen niet meerdere WBSO-aanvragen worden ingediend.

 

Vragen?

Wilt u meer weten over de WBSO-subsidie en de aanvraag daarvan? Neem dan direct contact met ons op.

VAR-verklaring verdwijnt!

VAR-verdwijnt - Voorbeeld aanvraagformulier

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) hebben een zogenaamde VAR-verklaring nodig om voor hun opdrachtgevers te kunnen werken. De VAR-verklaring verdwijnt. Een overeenkomst met de opdrachtgever komt er voor in de plaats. Die wijziging zou met ingang van 1 januari 2015 worden doorgevoerd echter staatssecretaris Eric Wiebes heeft dat uitgesteld.

 

Opdrachtgever krijgt meer verantwoordelijkheid

Een zzp-er is niet in dienst van zijn opdrachtgever. Met een VAR-verklaring garandeert de zzp-er zijn opdrachtgever dat voor hem geen premies of loonheffingen hoeven te worden afgedragen. Dat neemt niet weg dat mensen op papier kunnen werken als zzp-er terwijl ze feitelijk in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en in het geval van problemen zijn de financiële gevolgen (veelal) voor de zzp-er. In verband daarmee wordt de VAR-verklaring afgeschaft. Daarvoor komt in de plaats een overeenkomst van opdracht tussen de zzp-er en zijn opdrachtgever. Op die manier krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid voor een juiste aanpak. Daarmee ook voor de afdracht van premies en loonheffingen indien blijkt dat toch sprake was van een dienstbetrekking.

 

1 januari 2016

De nieuwe opzet zou op 1 januari 2016 ingaan. Inmiddels heeft de staatssecretaris zijn plan bijgesteld. Uit de maatschappelijke discussie leidt hij af dat er in de markt nog vele vragen zijn over de nieuwe opzet en daarom invoering op 1 januari a.s. te vroeg is. Hij streeft er nu naar de VAR per 1 april 2016 te vervangen.

 

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst stelt voor de diverse sectoren modelovereenkomsten op. De zzp-ers en hun opdrachtgevers kunnen die gebruiken maar mogen ook gebruik maken van eigen versies. De Belastingdienst heeft inmiddels een aanzienlijk aantal modelovereenkomsten via haar website ter beschikking gesteld.

 

Blijf alert en waakzaam

Tenslotte, de overeenkomst zal een dienstverband niet zonder meer uitsluiten. Het blijft gaan om de feitelijke situatie, niet om een papieren werkelijkheid. Dat neemt het belang van een goede overeenkomst niet weg. Immers, die vormt ook voor de Belastingdienst het uitgangspunt. Een onhandige formulering van de overeenkomst zou daarom zomaar voor de Belastingdienst aanleiding kunnen zijn een samenwerking als een dienstbetrekking aan te merken en over te gaan tot naheffing van premies en loonheffingen. Het blijft dus oppassen.

 

Vragen?

Stel ons gerust uw vraag naar aanleiding van dit artikel. Klik hier om gebruik te maken van ons contactformulier.