• Corona

  Fiscale en economische maatregelen

CORONA: CORONAVIRUS EN DE FISCALE EN ECONOMISCHE MAATREGELEN

TOZO-aanvragen: een update

6 april 2020

2 april jl. berichtten wij u voor het laatst over de bijzondere bijstand voor (zelfstandige) ondernemers met personeel, ondernemers zonder personeel (zzp’ers) en dga’s. De gemeenten in ons land zijn druk doende met de uitvoering van deze, inmiddels als de TOZO-regeling bekend staande regeling. 

De gemeenten zijn druk doende met de afhandeling van de vele duizenden TOZO-aanvragen. Zij bereiden de beslissingen en de uitbetalingen voor. Daarbij zijn de gemeenten afhankelijk van de regering. Die moet de regeling nog officieel van kracht laten gaan. Volgens de laatste berichten zal dat na half april gebeuren, waarna kan worden gestart met het overmaken van het geld. Wat betekent dat voor u? Heeft u een TOZO-aanvraag ingediend en wordt die toegekend dan kunt u binnen 3 à 4 weken uw geld verwachten. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 maart jl.

Noodloket voor werkgevers open

6 april 2020

Het UWV heeft het noodloket geopend voor werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen nu een aanvraag indienen via de website van het UWV.

Er worden tienduizenden aanmeldingen per dag verwacht. Daarom is een wachtrijmechanisme ingebouwd en wordt gevraagd rekening te houden met de gevolgen van de enorme toestroom van aanvragen. De uitbetaling van deze loonkostensubsidie zal in 3 termijnen plaatsvinden. Werkgevers die een complete en correcte aanvraag indienen kunnen binnen 2 à 4 weken de eerste uitbetaling verwachten, schat het UWV in.

Bijzondere bijstand zelfstandige ondernemers: ook voor dga’s

2 april 2020

Afgelopen vrijdag (27 maart jl.) berichtten wij u nog over de bijzondere bijstand voor zelfstandige ondernemers mét personeel en zónder personeel (zzp’ers). Deze regeling is inmiddels bekend onder de naam: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Inmiddels is duidelijk: de TOZO is er ook voor dga’s.

TOZO: óók voor dga’s

Inmiddels is duidelijk dat ook een dga (directeur-grootaandeelhouder) van een bv een beroep kan doen op de TOZO. Ook hij moet daarvoor voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen:

 • voldoen aan het urencriterium
 • volledige zeggenschap hebben
 • de financiële risico’s dragen.

De dga die in aanmerking wil komen voor de TOZO dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn bv nu geen salaris kan betalen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Coronacrisis: verlaging gebruikelijk loon

2 april 2020

Met het oog op de continuïteit van hun ondernemingen willen veel dga’s hun gebruikelijk loon verlagen. De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat nu – onder voorwaarden – toe te staan.

Wie en wanneer?

Houdt u zoveel aandelen in uw bv dat u een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) bent? En bent u in dienst van uw bv? Dan bent u een dga (directeur-grootaandeelhouder) en dient  u een zogenaamd gebruikelijk loon van uw bv te ontvangen.

Het is fiscaal niet toegestaan uw gebruikelijk loon –  bijvoorbeeld in een verliesjaar – zo maar te verlagen. Maar juist nu vinden veel dga’s het nodig om dat wél te doen. De Belastingdienst staat dat inmiddels toe indien de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv. Het betreft een tijdelijke maatregel. Aan het einde van het jaar, als de gevolgen van de coronacrisis voor uw bv duidelijk zijn, dient u het gebruikelijk loon voor heel 2020 (achteraf) vast te stellen.

Geen terugwerkende kracht

Het loon dat u als dga in 2020 al heeft genoten mag niet worden teruggedraaid. De verlaging van het gebruikelijk loon kent dus géén terugwerkende kracht.

Verlaging in de aangiften loonheffingen

Indien u kiest voor de verlaging van uw (gebruikelijk) loon dan vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat u als dga heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijv. privégebruik auto). Aan het einde van het jaar, óf op het moment waarop uw dienstbetrekking met uw bv eindigt, bepaalt u de uiteindelijke hoogte van uw gebruikelijk loon in 2020. Is dat te laag geweest, dan dient uw bv het verschil als loon aan te geven en daarover loonheffingen in te houden en af te dragen.

Vooroverleg niet nodig

Voor de tijdelijke verlaging van uw (gebruikelijk) loon is geen vooroverleg of instemming van de Belastingdienst nodig. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

S&O-Projecten tijdens de Coronacrisis

2 april 2020

Over loon dat u aan uw werknemers betaalt, houdt u loonbelasting in en die draagt u af aan de belastingdienst. Soms mag u minder afdragen dan u hebt ingehouden. Dat is het geval indien u in aanmerking komt voor één van de afdrachtsverminderingen in de loonbelasting. Hoe gaat dat in huidige coronacrisis?

Afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

De loonbelasting kent zogenaamde afdrachtsverminderingen. Dat zijn kortingen op de aan de Belastingdienst af te dragen loonbelasting. Niet op de bij de werknemers in te houden loonbelasting. Eén van die kortingen is de “afdrachtvermindering S&O”. Die korting is onder meer afhankelijk van het aantal uur dat werknemers binnen de onderneming aan het zich kwalificerende S&O-project besteden. Is eenmaal aan alle wettelijke vereisten voldaan dan is de korting definitief.

Invloed van de coronacrisis

Er is een aanzienlijke kans dat tijdens deze coronacrisis tijdelijk minder S&O-uren worden besteed. Als deze later niet worden ingehaald, kan dat leiden tot inperking van de S&O-afdrachtvermindering. Voor de afdrachtvermindering S&O zijn op dit moment geen maatregelen bekend die de gevolgen van de huidige coronacrisis verzachten. Het is daarom raadzaam om de komende maanden stil te staan bij uw afdrachtvermindering S&O. Misschien wilt u een lager bedrag afdrachtvermindering in de aangifte loonheffingen opnemen dan u gewend bent.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

1 april 2020

In ons nieuwsbericht van 18 maart jl. hebben wij de contouren van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geschetst. Gisteren heeft minister Koolmees die maatregel in een brief aan de Tweede Kamer en tijdens een persconferentie, verder ingevuld. 

Doel van de NOW

Het coronavirus en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen dragen grote risico’s in zich voor bedrijven en de werkgelegenheid. Risico’s die niet als normale ondernemersrisico’s kunnen worden beschouwd. De NOW is één van de maatregelen om de economie draaiende te houden en is gericht op het behoud van bedrijven en banen.

De kern van de NOW

In de kern is de NOW een loonkostensubsidie voor werkgevers die in deze coronacrisis te maken hebben met een acute, zware terugval in de omzet.

De inhoud / voorwaarden

De inhoud en voorwaarden van de NOW kunnen als volgt worden samengevat.

 1. Uw omzet dient met ten minste 20% te zijn gedaald.
 2. De omzetdaling dient het gevolg te zijn van buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen (bijvoorbeeld overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen als gevolg van de coronacrisis). Daarvan is geen sprake in het geval van bijvoorbeeld seizoensgebonden omzetdaling. U hoeft, als werkgever, niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de daling van uw omzet.
 3. Uw omzetdaling moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van 3 maanden. Startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met uw omzet over heel 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.
 4. Bent u een werkgever die bestaat uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon? Dan gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van u als natuurlijke persoon of rechtspersoon. Bent u een werkgever die bestaat uit meerdere rechtspersonen (een zogenaamd concern), dán gaat het om de omzetdaling op concernniveau. Als het concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen de afzonderlijke (stilliggende) onderdelen van het concern geen tegemoetkoming.
 5. Verwacht u dat uw omzetdaling met vertraging in de cijfers zichtbaar wordt, dan kunt u aangeven dat u de meetperiode 1 of 2 maanden later wil laten beginnen. Dat neemt niet weg dat de loonsom waarvoor u de subsidie kunt krijgen die van maart, april en mei 2020 blijft.
 6. U kunt de subsidie alleen krijgen voor de loonkosten van werknemers die bij u in dienst zijn én verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De NOW geldt ook voor uw werknemers met een flexibel arbeidscontract én voor werknemers waarvoor u géén loondoorbetalingsverplichting heeft (bijv. werknemers met een nulurencontract). Mits zij bij u in dienst blijven en loon ontvangen. Bent u een payrollbedrijf of een uitzendorganisatie dan gelden voor u dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de reikwijdte van de NOW.

  Werkenden die niet voor de werknemersverzekeringen zijn verzekerd én dga’s die daarvoor vrijwillig zijn verzekerd, vallen niet onder de reikwijdte van de NOW.

 7. De omvang van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de mate waarin uw omzet is gedaald, maar kan niet meer dan 90% van de totale loonsom in de driemaandsperiode maart tot en met mei bedragen. Dat maximum zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan is ook de subsidie (evenredig) lager. Op deze manier blijft het voor u, als werkgever, altijd gunstiger om (waar dat mogelijk is) omzet te blijven genereren.
 8. De NOW voorziet in eerste instantie in een loonkostensubsidie voor de periode maart tot en met mei. Vóór 1 juni a.s. zal worden besloten of de regeling wordt verlengd. Daaraan kunnen dan nadere voorwaarden worden verbonden.
 9. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten – zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag – worden gecompenseerd door een vaste opslag van 30% op het sociale verzekeringsloon. Per individuele werknemer wordt maximaal 2x het maximumdagloon per maand (dus max. € 9.538) in aanmerking genomen.
 10. De NOW kent voor u als werkgever ook een inspanningsverplichting: de loonsom zoveel mogelijk gelijk houden. Dus uw werknemers doorbetalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie.
 11. In de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 mag u bij het UWV geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indienen. Doet u dat toch, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die in de periode 1 maart tot en met 17 maart bij het UWV zijn ingediend.
 12. Mogelijk bent u één van die werkgevers met meerdere loonheffingsnummers die voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor de subsidie. Dan zult u per loonheffingsnummer dus meerdere aanvragen moeten indienen. Wel dient u dan de omzetdaling die u voor de gehele onderneming verwacht op te geven. Bij elke aanvraag vult u dezelfde omzetdaling en meetperiode in.

Ingangsdatum uitvoering

Het UWV streeft ernaar de NOW vanaf 6 april 2020 uit te kunnen gaan voeren. Op vrijdag 3 april a.s. wordt definitief vastgesteld of dat lukt. Omdat definitieve zekerheid daarover nog niet kan worden gegeven, is in de tekst van de regeling opgenomen dat de aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020, of zoveel eerder als mogelijk is.

Voorschot van 80% / beslistermijn / betaling in termijnen

Nadat het UWV u de NOW-loonkostensubsidie heeft toegekend, zal het UWV u een voorschot uitbetalen. Dat voorschot zal 80% van de berekende loonkostensubsidie bedragen. Daarvoor maakt het UWV gebruik van de door u aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Voor de loonsom zal het UWV zich baseren op de polisadministratie, waarbij de maand januari 2020 als uitgangspunt wordt genomen.

De beslistermijn van het UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag.

De betaling van uw voorschot zal in 3 termijnen plaatsvinden. Het streven zal zijn de 1e termijn binnen 2-4 weken aan u uit te betalen.

Definitieve vaststelling / accountantsverklaring

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u, als werkgever, vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel dient u daarbij een accountantsverklaring te overleggen. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven wanneer die verklaring niet vereist zal zijn. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast.

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling óf – bijvoorbeeld als het omzetverlies lager is uitgevallen – van een terugvordering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Meer liquiditeiten door terugvragen btw

31 maart 2020

In ons nieuwsbericht van 18 maart jl. attendeerden wij u op de mogelijkheid de liquiditeitspositie te verstevigen door het terugvragen van btw. Dat kan ook voor u nuttig zijn in deze coronacrisis.

Hoe werkt het?

In deze coronacrisis is de kans groot dat u te maken krijgt met klanten die uw facturen niet kunnen betalen. De op die facturen in rekening gebrachte en aan de Belastingdienst afgedragen btw, kunt u dan terugvragen.

Wanneer ontstaat het recht op btw-teruggave?

Het recht op btw-teruggave ontstaat in het tijdvak waarin definitief komt vast te staan dat uw klant niet meer zal betalen. Anders gezegd, zodra uw vorderingen oninbaar zijn geworden.

Wanneer is sprake van oninbaarheid?

Indien 1 jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum dan merkt de Belastingdienst uw vorderingen – in elk geval – als oninbaar aan. Indien u geen betalingstermijn heeft vastgelegd, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Die begint te lopen ná ontvangst van de factuur door uw klant.

De oninbaarheid kan, zeker in deze coronacrisis, ook eerder komen vast te staan. Bijvoorbeeld in het geval van een faillissement, maar de oninbaarheid kan ook uit andere feiten en omstandigheden blijken. Het kan dus nuttig zijn na te (blijven) gaan of uw klanten uw facturen nog kunnen betalen.

Hoe terugvragen?

Dat kunt u doen in uw reguliere btw-aangifte. Het gaat daarbij om de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is komen vast te staan. Dat is het tijdvak waarin de hiervoor bedoelde 1-jaarstermijn verstrijkt of een eerder tijdvak indien de oninbaarheid eerder vaststaat. U vult dan bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte negatieve omzet en negatieve BTW in.

Mogelijk heeft u vorderingen aan een andere ondernemer (bijv. een factormaatschappij) overgedragen. Dan kan die ondernemer de btw terugvragen als de (overgenomen) vorderingen oninbaar zijn gebleken. Deze dient dat te doen door het indienen van een teruggaafverzoek met het formulier: “Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (overgenomen vorderingen)”.

Betalingen na btw-teruggave

Het kan gebeuren dat (een gedeelte van) een vordering waarvoor u de btw heeft teruggevraagd, toch nog wordt betaald. In dat geval geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u heeft ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling heeft ontvangen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

30 maart 2020

Inmiddels is meer bekend geworden over de regeling “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19” (TOGS). Het betreft de eenmalige gift van € 4.000 waarover wij u eerder berichtten. De aanvragen kunnen inmiddels worden ingediend.

Voor wie én waarvoor bedoeld?

Bent u één van de ondernemers – dit geldt ook voor bv’s – die rechtstreeks worden getroffen door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de TOGS. Deze eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 is bedoeld om uw vaste lasten te kunnen betalen. U dient dan wél een van de ondernemers uit de aangewezen sectoren te zijn.

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn:

 • eet- en drinkgelegenheden (o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés)
 • haar- en schoonheidsverzorging (o.a. kappers, pedicures, visagisten)
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen (o.a. musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs zoals muziekscholen)
 • rijschoolhouders
 • de reisbranche (o.a. reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren)
 • casino’s.

Sinds vandaag staat de regeling ook open voor groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers.

Of uw onderneming tot een van de aangewezen sectoren behoort, kunt u nagaan aan de hand van uw SBI-code. Die code ontvangt u bij inschrijving bij de KvK (Kamer van Koophandel) en geeft aan in welke sector uw bedrijf is ingedeeld. Anders gezegd: de SBI-code zegt iets over uw activiteiten als ondernemer.

Om welke SBI-code gaat het? De SBI-code die uw onderneming op 15 maart 2020 had, is bepalend voor de TOGS. Mocht u in aanmerking komen voor de TOGS, maar onder een verkeerde (niet voor de TOGS in aanmerking komende) SBI-code zijn ingeschreven, dan kunt u dat melden bij de RVO. Uw registratie zal dan worden beoordeeld. Over hoe u dat kunt melden volgt nog nadere berichtgeving op de site van de RVO.

De voorwaarden tegemoetkoming ondernemers

U zult aan de volgende voorwaarden moeten voldoen om van de TOGS gebruik te kunnen maken.

 1. De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals ingeschreven bij de KvK, moet overeenkomen met één van de in de beleidsregel opgenomen activiteiten (tot één van de aangewezen sectoren behoren).
 2. Uw onderneming mag niet (fysiek) op een woonadres zijn gevestigd. Hiervan zijn uitgezonderd: cafés en restaurants waarvan de eigenaren de horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben ( bijv. de restauranthouder die boven zijn restaurant woont).
 3. U verwacht in de periode 16 maart jl. tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van minimaal € 4.000.
 4. U heeft in de periode 16 maart jl. tot en met 15 juni 2020 minimaal € 4.000 aan vaste lasten.
 5. Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 6. Uw onderneming moet uiterlijk op 15 maart 2020 zijn opgericht en bij de KvK zijn ingeschreven.
 7. Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 8. Uw onderneming is niet failliet en er is geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend.

Waar en wanneer tegemoetkoming aanvragen?

U kunt de TOGS aanvragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Sinds afgelopen vrijdag (27 maart 2020) kunnen aanvragen worden ingediend. Vrijdag 26 juni 2020 zal de laatste dag zijn waarop u dat nog kunt doen.

Let op: voor de aanvraag van de TOGS dient u als natuurlijke persoon / aanvrager in bezit te zijn van een DIGID-code.

Voor bv’s geldt dat zij in het bezit moeten zijn van E-herkenning. Voor zover u geen E-herkenning heeft, kunnen wij de TOGS desgewenst voor u aanvragen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: Bijzondere bijstand zelfstandig ondernemers

27 maart 2020

In onze eerdere berichten heeft u kunnen lezen over de – i.v.m. de coronacrisis – door het kabinet afgekondigde bijzondere bijstand voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel. Een update.

Bijstandsverlening voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel

In onze nieuwsberichten van 18 en 23 maart jl. berichtten wij u over de bijzondere bijstand voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel die door de caronacrisis in de problemen zijn gekomen. Inmiddels zijn gemeenten per e-mail aan het reageren op de bij hen ingediende aanvraagformulieren. Wie zo’n aanvraag heeft ingestuurd wordt nu gevraagd een nieuw (online) formulier in te vullen en in te dienen, tezamen met enkele documenten. Aan de hand daarvan beoordeelt uw gemeente of u in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: pensioenpremies

26 maart 2020

In de serie artikelen over de coronacrisis berichtten wij al over het aanvragen van uitstel voor het betalen van belastingschulden. Ook over het melden van betalingsonmacht aan de Belastingdienst. Wat voor de belastingen geldt, geldt ook voor de pensioenpremies. De betaling daarvan kan ook in het gedrang komen als gevolg van de coronacrisis.

Betalingsuitstel pensioenpremies

Ook de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars willen bijdragen aan het oplossen van de acute financiële problemen van ondernemers, als gevolg van de coronacrisis. Het gaat dan om het uitstellen van de betaling van pensioenpremies. Daarbij wordt gedacht aan:

 1. betalingsregelingen (met individuele werkgevers);
 2. verruiming betalingstermijnen;
 3. minder strikt invorderingsbeleid.

De pensioenuitvoerders lopen hierbij vast op wettelijke voorschriften (o.a. Pensioenwet en Wet BpF). Het Verbond en de Pensioenfederatie gaan daarover in overleg met DNB en het ministerie van SZW.

Betalingsonmacht: voorkom bestuurdersaansprakelijkheid

Indien u de verschuldigde pensioenpremies helemaal niet meer kunt betalen dan geldt hetzelfde als voor de belastingen: tijdig melden van de betalingsonmacht. Dit om te voorkomen dat u als bestuurder van uw B.V. (rechtspersoon) persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de afdracht van de pensioenpremies. Tijdig betekent: binnen 2 weken nadat de pensioenpremies verschuldigd zijn geworden.

Betalingsregeling

Kunt u de pensioenpremies niet meer betalen maar ziet u nog wel licht aan het einde van de tunnel? Dan kunt u ook uw pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij) vragen om een betalingsregeling. De pensioenfondsen voor de Horeca & Catering, Detailhandel en de Reisbranche hebben al maatregelen getroffen met het oog op de betalingstermijn en incasso van pensioenpremies.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: banken steken helpende hand toe

25 maart 2020

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. Ook op financieel gebied. Banken bieden nu betaalpauze voor hypotheken, consumptief krediet en leningen aan.

Betaalpauzes

Indien uw omzet fors is gedaald door het coronavirus of de overheidsmaatregelen dan kan de betaalpauze die banken nu aanbieden u wellicht soelaas bieden. Het gaat om het tijdelijk stopzetten van de aflossingen op en rentebetalingen betreffende hypotheken, consumptief krediet en leningen. Op die manier kunt u meer financiële ruimte creëren om de gevolgen van een lagere omzet op te vangen. Raadpleging van de websites van diverse banken leert dat de banken hun aanbod verschillend invullen. Bijvoorbeeld, waar de ene bank het heeft over een betaalpauze van maximaal 3 maanden hebben andere banken het over betaalpauzes van maximaal 6 maanden. Een ander verschil zijn de rentekosten. Niet iedere bank geeft daarvoor uitstel. Het is dus belangrijk met uw bank contact op te nemen als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een betalingspauze en hoe die er dan uit gaat zien. Wees wél op tijd! Zeker indien u al voor maart in aanmerking wilt komen voor de betaalpauze. Verder, het gaat om uitstel van betaling. Na afloop daarvan dient u alsnog de verschuldigde bedragen aan uw bank te betalen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: een attentiepunt

24 maart 2020

In het tumult van de coronacrisis kan het gemakkelijk gebeuren dat noodzakelijke acties worden vergeten. Het tijdig melden bij de Belastingdienst van betalingsonmacht door de bestuurders van een rechtspersoon (B.V., N.V., stichting etc.) kan zoiets zijn.

Betalingsonmacht van rechtspersonen: voorkom bestuurdersaansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat de B.V. (rechtspersoon) waarvan u bestuurder bent haar belastingschulden niet kan voldoen. Er is dan sprake van “betalingsonmacht”. U kunt dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelastingen van dranken en tabak, milieubelasting en kansspelbelasting. U kunt dat voorkomen door de betalingsonmacht te melden binnen 2 weken nadat de verschuldigde belasting betaald of afgedragen had moeten worden. Deze melding staat los van de steunmaatregel “uitstel van betaling voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting” die het kabinet heeft getroffen in verband met de caronacrisis. De melding betalingsonmacht zal in de regel eerder moeten gebeuren dan het verzoek om uitstel van betaling. Voor uitstel van betaling moet er namelijk eerst een aanslag zijn opgelegd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: zelfstandig ondernemers

23 maart 2020

Een nieuwe update betreffende de coronapandemie en de door het kabinet afgekondigde steunmaatregelen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bijstandsverlening voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel

In onze nieuwsbrief van 18 maart jl. berichtten wij u over de bijzondere bijstand voor zelfstandigen en de, vanwege de caronacrisis, door het kabinet aangekondigde verruiming daarvan. Inmiddels hebben de (meeste)  gemeenten een aanvraagformulier voor die verruimde bijzondere bijstand op hun website staan. U kunt dat digitaal (met uw DigiD) alvast invullen en indienen. Zodra de regeling daadwerkelijk van kracht is, zal uw gemeente aan de hand van dat aanvraagformulier bij u terugkomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Update: fiscaal

20 maart 2020

Eerder berichtten wij u al over de coronapandemie en de door het kabinet afgekondigde steunmaatregelen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De ontwikkelingen op dat terrein staan niet stil. Een update.

Fiscaal

Uitstel van betaling: derde deskundigenverklaring niet meer nodig.

In het nieuwsbericht van afgelopen woensdag (18 maart) berichtten wij u over de mogelijkheid – voor een periode van 3 maanden – (bijzonder) uitstel te vragen voor verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Toen werd op de website van de Belastingdienst nog aangegeven dat daarvoor een “verklaring van een derde-deskundige” nodig was die binnen 4 weken na de indiening van het verzoek naar de Belastingdienst moest worden gestuurd. Inmiddels geeft de Belastingdienst aan dat voor de eerste 3 maanden die verklaring niet meer nodig is. Reden: het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van het betalingsuitstel zo beperkt mogelijk houden.

Indien een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort is, kunt u voor een langere periode uitstel aanvragen. Dan zal de Belastingdienst u wél vragen om aanvullende informatie. De Belastingdienst zal nog bekend maken om welke informatie het dan zal gaan. Dat zou o.m. een verklaring van een derde-deskundige kunnen zijn.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Fiscale en andere steunmaatregelen

18 maart 2020

De coronapandemie raakt het Nederlandse bedrijfsleven hard. Het kabinet heeft daarom steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Hierna wordt daar op ingegaan. Ook op enkele andere mogelijkheden die liquiditeiten zouden kunnen opleveren.

1. Uitstel van betaling

De Belastingdienst zal uitstel verlenen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Het is de bedoeling voor drie maanden. Daarvoor dient u als ondernemer schriftelijk te motiveren dat u door het coronavirus in de problemen bent gekomen. Bijvoorbeeld, de horecagelegenheden kunnen wijzen op de overheidsmaatregelen waardoor zij hun deuren hebben moeten sluiten.

Zodra het verzoek binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Een individuele beoordeling zal later plaatsvinden. De vereiste “verklaring van een derde-deskundige” kan later, maar – volgens de website van de Belastingdienst van vandaag – binnen 4 weken worden toegestuurd. Wat in die verklaring moet staan wordt nog bekend gemaakt. Een verzoek tot uitstel van betaling kan pas plaatsvinden nadat een (naheffings)aanslag is opgelegd.

2. Geen verzuimboete / verlaging belastingrente en invorderingsrente

Voorlopig zullen voor het niet (tijdig) betalen van belastingen geen verzuimboetes worden opgelegd en zullen opgelegde verzuimboetes worden teruggedraaid.

Gisteren werd ook aangekondigd dat de belastingrente van 8% (vennootschapsbelasting) en 4% (overige belastingen) tot nagenoeg nul (0,01%) wordt verlaagd. Belastingrente is verschuldigd indien een belastingaanslag niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend. De verlaging is van tijdelijke aard en gaat in vanaf 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting: daarvoor geldt 1 juli 2020 als ingangsdatum.

Met ingang van 23 maart a.s. wordt ook de invorderingsrente voor alle belastingschulden verlaagd van 4% naar 0,01%. Ook deze verlaging is tijdelijk. Invorderingsrente is normaliter verschuldigd indien een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald.

3. Verlagen voorlopige aanslag

Indien u voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting een voorlopige aanslag is opgelegd dan kan worden gevraagd die te verlagen. Dan hoeft u direct minder belasting te betalen. Indien u de voorlopige aanslag al (gedeeltelijk) heeft voldaan en het bedrag van de voorlopige aanslag is lager dan wordt het verschil aan u terugbetaald. Uiteraard dient dan wel de fiscale winst lager uit te vallen dan werd aangenomen bij het opleggen van de voorlopige aanslag.

4. Toeristenbelasting

Veel gemeenten heffen van ondernemers in de verblijfsector toeristenbelasting. Zij innen die via een voorlopige aanslag. Het Rijk overlegt met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over het stopzetten van deze belastingaanslagen.

5. Terugvragen BTW

Het kan nuttig zijn na te gaan of uw klanten door de coronacrisis hun rekeningen nog kunnen betalen. Zo niet, dan kunt u de daarover afgedragen BTW onder voorwaarden terugvragen.

6. Inlenen personeel

Leent u personeel in dan is het nu extra oppassen. Indien degene bij wie u personeel inleent de loonheffing niet kan betalen dan bestaat de kans dat u – als inlener – daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

OVERIGE MAATREGELEN

7. Werktijdverkorting voor werknemers / Noodfonds

Getroffen bedrijven kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen. Daarvoor wordt gewerkt aan een nieuwe regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Op dit moment kunt u daarom nog geen aanvraag indienen. Wel zijn de contouren duidelijk. Maximaal 90% van de loonkosten kunnen voor rekening van de overheid komen dus minimaal 10% daarvan komen voor rekening van de werkgever. Die percentages zullen afhankelijk zijn van het omzetverlies. Achteraf wordt de werkelijke daling vastgesteld en daarmee ook de definitieve tegemoetkoming. Om in aanmerking voor de regeling te komen zal de omzetdaling – sinds 1 maart jl. – minimaal 20% moeten zijn en de duur van de aanvraag zal 3 maanden zijn. Verdere voorwaarden die al bekend zijn: het personeel mag niet worden ontslagen en het loon moet volledig worden doorbetaald. De regeling zal ook gelden voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten. Voor grote aanvragen zal een accountantsverklaring vereist zijn. Deze tijdelijke noodmaatregel is losgekoppeld van de WW waardoor geen WW-rechten van werknemers worden opgesoupeerd.

8. Bijstandverlening voor zzp’ers

Bent u zzp’er? Dan komt u niet in aanmerking voor werktijdverkorting. U kunt dan een beroep doen op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Daarmee kan uw inkomen worden aangevuld tot het sociaal minimum, dat is bijstandsniveau. Die regeling wordt nu aangepast. Wel is al duidelijk dat de uitkering voor 3 maanden zal kunnen worden aangevraagd en die niet hoeft te worden terugbetaald. Ten behoeve van de doorloopsnelheid wordt geen rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner of met uw vermogen. Ondersteuning voor uw  bedrijfskapitaal kan plaatsvinden in de vorm van een lening tegen een verlaagd Bbz-rentepercentage, inclusief een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting.

Voor deze bijzondere bijstand dient u zich te richten tot de gemeente waar u staat ingeschreven.

9. Eenmalige donatie van € 4.000

Het is de bedoeling dat ondernemers die direct door de coronamaatregelen in de problemen zijn gekomen, zoals de horeca, cultuursector en reisbranche, voor de komende drie maanden eenmalig een bijdrage van € 4.000 kunnen krijgen. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld, er moet nog worden nagegaan of deze maatregel geen verboden staatssteun inhoudt.

10. Verruiming borgstelling MKB-kredieten  (BMKB)

Uiteraard kunt u met uw schuldeisers afspraken maken over overbruggingskredieten, het opschorten van aflossingen en rentebetalingen e.d. Daarnaast kan de BMKB wellicht soelaas voor u bieden. Die wordt tijdelijk verruimd. Het gaat daarbij om leningen waarvoor de overheid voor een gedeelte borg staat. Dat aandeel wordt tijdelijk verhoogd naar 90% van 75% van een lening (was 90% van 50%). De aanpassing van de BMKB-regeling wordt voor 1 april a.s. gepubliceerd maar zal terugwerken naar 16 maart 2020.

Voor de BMKB kunt u zich melden bij uw financier (bank). Die dienen de aanmeldingen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) doen. Via een vóóraanmelding kunnen zij nu al de lening onder de aankomende, gunstigere voorwaarden brengen.

11. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinancieringen (GO)

Ondervindt u problemen bij het verkrijgen van een banklening of bankgarantie? Dan kunt een beroep doen op de GO-regeling. Het kabinet wil het garantieplafond van de GO-regeling verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO worden (grote én mkb) ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Beginnend bij € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het kabinet wil het maximumbedrag per onderneming tijdelijk verruimen naar € 150 miljoen. Deze verruimingen worden afgestemd met de Europese Commissie en binnen 1 week geëffectueerd.

Ook voor de GO kunt u zich melden bij uw kredietverstrekker (bank). Die kan de aanmelding voor de GO bij de RVO doen.

12. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke, gunstigere borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling “Borgstellingskrediet voor de Landbouw”. De aangepaste regeling zal vanaf 18 maart 2020 gelden.

13. Qredits

Qredits vertrekt microkredieten aan starters en ondernemers uit het kleinbedrijf. Qredits krijgt € 6 miljoen om door de coronacrisis geraakte ondernemers uit haar doelgroep te ondersteunen. Bent u één van hen dan kunt u vragen om uitstel van uw aflossingsverplichting voor een periode van maximaal 6 maanden. Over die periode wordt ook een rentekorting gegeven. U kunt tot eind mei vragen om toepassing van deze noodmaatregel. Na overleg met de Europese Commissie zal Qredits deze maatregel direct invoeren.

14. WW-premiedifferentiatie

Op grond van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast arbeidscontract dan voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Volgens de WAB dient voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, alsnog, met terugwerkende kracht, de hoge WW-premie te worden betaald. Deze bepaling kan nu onbedoelde gevolgen hebben in sectoren waar door het coronavirus veel overwerk nodig is. Om dat onbedoelde effect weg te nemen, wordt nu een aanpassing van die bepaling voorbereid.

TOEKOMST

15. Voorlopige verliesverrekening

Verwacht u in het (boek)jaar 2020 verlies te maken dan kan het zinvol zijn direct na afloop van het boekjaar belastingaangifte te doen en daarbij te vragen om een voorlopige verrekening van dat verlies met de (bij aanslag) vastgestelde winst van 2019. De over het boekjaar 2019 verschuldigde of al betaalde belasting kan dan – al dan niet gedeeltelijk – worden verminderd of terugontvangen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DK Accountants & Adviseurs.

Contact opnemen

Wij zijn u graag van dienst

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer

Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht

AANBOD VASTE ARBEIDSOMVANG OPROEPKRACHT
Nu de Wet Arbeidsmarkt…
maart 3, 2020/door Stefan de Groot

FEROS wordt DK Accountants & Adviseurs

Samen verder - samen sterk - voor u
Om u ook in de toekomst…
april 2, 2019/door DK Accountants & Adviseurs

Vacature junior belastingadviseur te Veenendaal

Junior belastingadviseur
 VACATURE DETAILSBedrijfsonderdeel:
DK…
oktober 22, 2018/door DK Accountants & Adviseurs

Vacature assistent-accountant Veenendaal

Assistent-accountant
VACATURE DETAILSBedrijfsonderdeel:
DK…
oktober 22, 2018/door DK Accountants & Adviseurs

Spaargeld in box 3? Overweeg Open Fonds voor Gemene Rekening

Waarom een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR)?
De Bond van…
september 13, 2018/door Wim Bull

Teruggaaf btw op zonnepanelen van voor 2013 nog mogelijk

Btw op zonnepanelen terugvragen
Op 15 december 2017 heeft de…
september 13, 2018/door Wim Bull

Verhoging tarief vennootschapsbelasting (VPB)

Prinsjesdag 2018, verhoging tarief vennootschapsbelasting
Een…
augustus 31, 2018/door DK Accountants & Adviseurs

Verlaging belastingheffing over uw vermogen

Lagere belastingheffing
De kop is spectaculairder dan de inhoud.…
augustus 23, 2018/door DK Accountants & Adviseurs

Vacature salarisadministrateur voor onze vestiging in Veenendaal

salarisadministrateur
VACATURE DETAILSBedrijfsonderdeel:
DK…
maart 13, 2018/door DK Accountants & Adviseurs

Vacature assistent-accountant voor onze vestiging in Nijkerk en Almere

Assistent-accountant
Bedrijfsonderdeel:
DK Accountants…
maart 13, 2018/door DK Accountants & Adviseurs

Fiscale eenheid, hoe nu verder?

Update: fiscale eenheid
Op 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad prejudiciële…
februari 22, 2018/door Robert Miske

Levenstestament, van levensbelang!

februari 20, 2018/door Fred Rink
Logo NBA
Logo register-belastingadviseurs
Logo FFP