Aanzegplicht: kunt u via Whats-App aanzeggen?

Aanzegplicht: kunt u via Whats-App aanzeggen?Aanzegplicht: kunt u via Whats-App aanzeggen?

 

Communicatie

Tegenwoordig is WhatsApp een veelgebruikt communicatiemiddel. Ook tussen werkgever en werknemer en tussen werknemers onderling vindt communicatie middels WhatsApp steeds vaker plaats. In het algemeen levert deze manier van communiceren geen problemen op. In dit artikel gaan wij in op de aanzegplicht van een werkgever.

 

Aanzegplicht  

Sinds 1 januari 2015 rust op de werkgever een aanzegplicht. Deze verplichting houdt in dat een werkgever bij arbeidsovereenkomsten met een duur van zes maanden of langer, de werknemer minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk dient te infomeren over het feit of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet.

 

Uit het vorenstaande blijkt dat een werkgever enkel aan zijn wettelijke aanzegplicht voldoet indien dit schriftelijk geschied. De vraag is echter of een WhatsApp-bericht als voldoende wordt aangemerkt.

 

Uitspraak

Volgens een uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 10 juni 2015 kan een uitlating via een WhatsApp-bericht inhoudende dat een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet als een schriftelijke aanzegging worden gekwalificeerd.

 

In deze zaak werd de ziekmelding van een werknemer niet door de werkgever geaccepteerd aangezien de werknemer – volgens de werkgever – in meerdere uitgaansgelegenheden was gesignaleerd in de periode dat zij zich ziek had gemeld. Aangezien de werkgever de ziekmelding van werknemer niet accepteerde, ontstond tussen werkgever en werknemer een WhatsApp-conversatie. Op enig moment stuurde de werkgever naar de werknemer het volgende bericht:

 

“Ik ga je nu 2 keuzes geven. 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die… 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari.”

 

De werknemer was van menig dat de werkgever met voornoemde bericht niet aan zijn aanzegplicht voldeed. De rechter oordeelde echter dat uit het bericht valt af te leiden dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wenste voort te zetten. Aangezien de werknemer uit het bericht had kunnen afleiden dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet, voldeed de werkgever met dit bericht aan zijn wettelijke aanzegplicht.

 

Advies

Om te voorkomen dat u – als werkgever – niet aan uw wettelijke aanzegplicht voldoet, kunt u het beste middels een aangetekende brief aan uw werknemer laten weten of u de arbeidsovereenkomst wel of niet wenst voort te zetten.

 

Heeft u behoefte aan advies omtrent het ontslaan van een werknemer? Neem vrijblijvend contact met ons op via email: info@dkaccountants.nl of telefoon: 0318 – 50 00 05. Onze juristen staan u graag bij.

 

Privacyvoorwaarden van uw bedrijf, heeft u dit al geregeld?

privacyvoorwaarden Inleiding privacyvoorwaarden

Heeft u wel eens de privacyvoorwaarden van een bedrijf bestudeerd? Privacyvoorwaarden zijn vaak onduidelijk en langdradig waardoor veel gebruikers van privacyvoorwaarden niet precies weten waar zij mee akkoord gaan. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet hier verandering in komen door een nieuwe tool die op 1 februari 2016 is gelanceerd.

 

Het belang van privacyvoorwaarden

Bedrijven zijn volgens de wet verplicht consumenten op de hoogte te stellen over het feit dat en waarvoor hun persoonsgegeven worden gebruikt. Bedrijven kunnen aan deze verplichting voldoen door privacyvoorwaarden op te stellen die aan de eisen van de wet beantwoorden. Naast voldoening aan de wet zorgen duidelijk geformuleerde privacyvoorwaarden voor een groter vertrouwen van consumenten. Consumenten vinden het prettig om zicht te hebben op wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Wanneer consumenten achter de privacyvoorwaarden van een bedrijf staan, zullen zij sneller gebruik maken van het product of de dienst van dat bedrijf.

 

De nieuwe tool

Privacy is in Nederland een belangrijk aspect. Ondanks het belang van privacy zijn privacyvoorwaarden van bedrijven vaak onbegrijpelijk. De nieuwe tool zorgt ervoor dat onduidelijke en langdradige privacyvoorwaarden verdwijnen. Na het invullen van een vragenlijst, ontvangt het bedrijf een basisversie van privacyvoorwaarden. Deze basisversie is in een heldere taal geschreven waardoor de privacyvoorwaarden begrijpelijk zijn. Het positieve gevolg hiervan is dat gebruikers van privacyvoorwaarden duidelijk voor ogen hebben hoe wordt omgegaan met hun gegevens.

 

De rol van DK Accoutants & Adviseurs

De wet stelt een aantal eisen waaraan privacyvoorwaarden moeten beantwoorden. DK Accoutants & Adviseurs kan u helpen bij het opstellen van privacyvoorwaarden die aan deze eisen voldoen. Daarnaast biedt DK Accoutants & Adviseurs uw bedrijf privacyvoorwaarden op maat in plaats van een basisversie van privacyvoorwaarden die u ontvangt via de nieuwe tool. Het voordeel hiervan is dat u beschikt over privacyvoorwaarden die specifiek voor uw bedrijf gemaakt zijn en zoveel mogelijk in uw voordeel zijn.

 

Conclusie

Zowel voor berdrijven als consumenten is de nieuwe tool gunstig. Bedrijven kunnen op een simpele manier duidelijke privacyvoorwaarden opstellen. Dit zorgt voor tijd- en geldbesparing. Consumenten kunnen daarentegen beter keuzes maken omtrent welke diensten en producten zij willen afnemen doordat zij kunnen inzien hoe wordt omgegaan met hun gegevens. De nieuwe tool zal echter wel zorgen voor een basisversie van privacyvoorwaarden. DK Accoutants & Adviseurs biedt uw bedrijf echter privacyvoorwaarden die specifiek voor uw bedrijf op maat zijn gemaakt. Onze team van bedrijfsjuristen staat voor u klaar.  Neem direct contact met ons op!

Zorg voor goede algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nodig - DK Accountants en Adviseurs Nieuwegein Veenendaal Tiel PuttenAlgemene voorwaarden nodig?!

Algemene voorwaarden, ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd, zijn onmisbaar voor iedere onderneming. Met algemene voorwaarden dekt u zich namelijk in voor juridische risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Tevens voorkomt u mogelijke discussies met een klant na het sluiten van een overeenkomst.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn in principe een overeenkomst, die u veelvuldig kunt gebruiken voor leveringen en werkzaamheden. In de algemene voorwaarden vermeld u de regels die u hanteert voor de levering, betaling, aansprakelijkheid en garanties van uw product en/of dienst. Algemene voorwaarden zijn als het ware een juridisch fundament voor uw onderneming.

Veel aansprakelijkheidsverzekeraars stellen als voorwaarde dat u goede algemene voorwaarden hanteert. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico van uw aansprakelijkheidsverzekering, door het gebruik van algemene voorwaarden, (mogelijk) wordt verlaagd.

Opstellen en hanteren

Het simpelweg kopiëren van andere algemene voorwaarden is niet de manier en kan zelfs in strijd zijn met het auteursrecht. Het opstellen van algemene voorwaarden is dan ook maatwerk. Maar het op juridische juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden is vele malen belangrijker. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. U hoeft ze niet voor te lezen of erover te onderhandelen. Er geldt wel een informatieplicht.

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als u uw klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden, voor de totstandkoming van de opdracht, kennis te nemen. Naast de informatieplicht stelt de wet als tweede eis aan algemene voorwaarden dat deze niet onredelijke bezwarend mogen zijn voor uw klant.

Toegesneden op uw bedrijfsvoering

Om te voorkomen dat u voorwaarden opneemt die onredelijk, en daarmee niet van toepassing, zijn is het raadzaam om algemene voorwaarden door een bedrijfsjurist op te laten stellen. Deze zorgt ervoor dat uw algemene voorwaarden nauw aansluiten bij uw bedrijfsvoering en voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Door het hanteren van goede algemene voorwaarden creëert u een solide juridische basis voor uw onderneming en voorkomt u risico’s.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten voor diverse soorten ondernemingen.

De VAR maakt (definitief) plaats voor de overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdrachtDe overeenkomst van opdracht vervangt de VAR

Zoals verwacht, de Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel betreffende zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) waarmee de VAR plaats moet maken voor de overeenkomst van opdracht.

 

Overgangsperiode

Het nieuwe stelsel wordt op 1 mei a.s. ingevoerd. Het eerste jaar (1 mei 2016 – 1 mei 2017) zal een overgangsperiode zijn waarin de Belastingdienst vooral aan voorlichting zal doen en de handhaving op een laag pitje zet.

 

Modelovereenkomsten

In de overeenkomsten van opdracht leggen de zzp-ers en hun opdrachtgevers samen vast dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband maar dat de zzp-ers echte zelfstandigen zijn. Zij kunnen daarbij gebruik maken van modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst zijn inmiddels diverse modelovereenkomsten geplaatst. Wie gebruik wenst te maken van een eigen overeenkomst, kan die ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

 

Medeaansprakelijkheid opdrachtgevers

In het nieuwe stelsel worden de opdrachtgevers medeaansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies indien zij zzp-ers in een verkapt dienstverband nemen.

 

Kritiek vanuit het land

Het akkoord van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel  (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) betekent niet dat alle kritiek is verstomd. Bijvoorbeeld de stichting  ZZP Nederland vindt dat veel zzp-ers in onzekerheid verkeren nu de VAR wordt afgeschaft. Volgens de stichting is er sprake van een gebrek aan informatie over de werkwijze. De stichting wijst er ook op dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet van toepassing is op zzp-ers die voor particulieren werken. Anderen vragen zich af wat de nieuwe wet precies oplost, behalve dat het voor de Belastingdienst makkelijker wordt na te heffen omdat voortaan ook de opdrachtgevers kunnen worden aangesproken voor de af te dragen loonheffingen.

Zzp-ers kunnen nu één VAR-verklaring voor al hun opdrachtgevers gebruiken. In het nieuwe stelsel zullen zij met iedere opdrachtgever een overeenkomst van opdracht moeten sluiten. Van een lastenverlichting zal voor de zzp-ers en hun opdrachtgevers dus wel geen sprake zijn.

Heb ik per se een advocaat nodig?

Advocaat nodig bedrijfJuridische vraagstukken

Als ondernemer heeft u er ongetwijfeld weleens mee te maken: het laten beoordelen van een contract, juridisch advies bij een specifiek vraagstuk of omdat u betrokken bent in een (zakelijk) conflict. Heeft u dan per se een advocaat nodig of rechtsbijstandverzekeraar? Nee, u kunt in veel gevallen ook een (bedrijfs)jurist inschakelen. Dit is vaak veel toegankelijker, voordeliger en dus aantrekkelijker.

 

Verschillen tussen een advocaat en een jurist

Elke advocaat is jurist maar niet elke jurist is ook advocaat. Beiden hebben een juridische universitaire studie voltooid en zijn daarmee ‘Meester in de rechten’. Een advocaat heeft echter een speciale advocatenopleiding gevolgd. Veel advocaten richten zich (hoofdzakelijk) op het voeren van gerechtelijke procedures (procederen), zoals bij strafzaken en schadeclaims. Een (bedrijfs)jurist adviseert voornamelijk en stelt juridische documenten op, denk aan arbeidscontracten, koopovereenkomsten en algemene voorwaarden.

 

Gaat het om juridisch advies, dan bent u helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In de praktijk zal een jurist eerder geneigd zijn om problemen te voorkomen en voor een praktische oplossing te kiezen. Het feit dat een jurist geen advocaat is, betekent niet dat een jurist niet even deskundig is als een advocaat. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn waarbij er verder wordt gekeken dan alleen naar het juridische vraagstuk. Wat betekent het bijvoorbeeld op financieel of fiscaal gebied voor u?

 

Tariefstelling

In het algemeen zijn de tarieven van advocaten hoger dan die van juristen. En voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u maandelijks een vast bedrag, terwijl u maar misschien een enkele keer behoefte heeft aan juridisch advies. Een uurtarief tussen de 200 á 350 Euro is heel gangbaar binnen de advocatuur. Daar komt dan nog de omzetbelasting bij en vaak ook 6% aan kantoorkosten.

 

Op het moment dat u een juridisch vraagstuk of probleem heeft, wilt u een snelle, goede en voordelige oplossing. Een (bedrijfs)jurist kan u daar prima bij helpen en is een uitstekend alternatief voor het inschakelen van een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Bedrijfsjuristen van DK

De bedrijfsjuristen van DK Accountants en Adviseurs verstrekken ondernemers en particulieren op een laagdrempelige wijze juridisch advies en rechtsbijstand. Wij richten ons op het voorkomen van juridische conflicten. Dit realiseren we door u proactief van advies te voorzien en juridische documenten voor u op te stellen.

 

Mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, ook dan staan wij u bij. Wij werken nauw samen met belastingadviseurs, accountants en notarissen. Op deze wijze kunnen wij snel schakelen en heeft u een vast aanspreekpunt voor uw (juridische) vragen.

 

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Of wenst u eens vrijblijvend van gedachten te wisselen? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

VAR-verklaring verdwijnt!

VAR-verdwijnt - Voorbeeld aanvraagformulier

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) hebben een zogenaamde VAR-verklaring nodig om voor hun opdrachtgevers te kunnen werken. De VAR-verklaring verdwijnt. Een overeenkomst met de opdrachtgever komt er voor in de plaats. Die wijziging zou met ingang van 1 januari 2015 worden doorgevoerd echter staatssecretaris Eric Wiebes heeft dat uitgesteld.

 

Opdrachtgever krijgt meer verantwoordelijkheid

Een zzp-er is niet in dienst van zijn opdrachtgever. Met een VAR-verklaring garandeert de zzp-er zijn opdrachtgever dat voor hem geen premies of loonheffingen hoeven te worden afgedragen. Dat neemt niet weg dat mensen op papier kunnen werken als zzp-er terwijl ze feitelijk in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en in het geval van problemen zijn de financiële gevolgen (veelal) voor de zzp-er. In verband daarmee wordt de VAR-verklaring afgeschaft. Daarvoor komt in de plaats een overeenkomst van opdracht tussen de zzp-er en zijn opdrachtgever. Op die manier krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid voor een juiste aanpak. Daarmee ook voor de afdracht van premies en loonheffingen indien blijkt dat toch sprake was van een dienstbetrekking.

 

1 januari 2016

De nieuwe opzet zou op 1 januari 2016 ingaan. Inmiddels heeft de staatssecretaris zijn plan bijgesteld. Uit de maatschappelijke discussie leidt hij af dat er in de markt nog vele vragen zijn over de nieuwe opzet en daarom invoering op 1 januari a.s. te vroeg is. Hij streeft er nu naar de VAR per 1 april 2016 te vervangen.

 

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst stelt voor de diverse sectoren modelovereenkomsten op. De zzp-ers en hun opdrachtgevers kunnen die gebruiken maar mogen ook gebruik maken van eigen versies. De Belastingdienst heeft inmiddels een aanzienlijk aantal modelovereenkomsten via haar website ter beschikking gesteld.

 

Blijf alert en waakzaam

Tenslotte, de overeenkomst zal een dienstverband niet zonder meer uitsluiten. Het blijft gaan om de feitelijke situatie, niet om een papieren werkelijkheid. Dat neemt het belang van een goede overeenkomst niet weg. Immers, die vormt ook voor de Belastingdienst het uitgangspunt. Een onhandige formulering van de overeenkomst zou daarom zomaar voor de Belastingdienst aanleiding kunnen zijn een samenwerking als een dienstbetrekking aan te merken en over te gaan tot naheffing van premies en loonheffingen. Het blijft dus oppassen.

 

Vragen?

Stel ons gerust uw vraag naar aanleiding van dit artikel. Klik hier om gebruik te maken van ons contactformulier.